Algemene voorwaarden

Model Algemene Verkoopsvoorwaarden Consumenten
(Op de voorzijde van de bestelbon, factuur, e.a. informatie aan consument:)
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden
van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden
gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is
die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt en deze producten
of diensten niet op afstand aankoopt.
(Op de achterzijde van de bestelbon, factuur, ea. informatie aan consument:)

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient
  de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de …
  werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee
  maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.
 2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van
  1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening
  houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging
  in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding
  of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden
  vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk
  binnen de … werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval
  van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van … % van de totale waarde van de
  bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de …. dag na de
  bestelling/levering). Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt
  van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en
  een schadebeding van 10% met een minimum van … euro, en worden tevens eventueel andere
  openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet
  betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 8. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na
  ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke
  tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen
  de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 9. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van
  de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te
  vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de
  partijen aanleunt.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend
  voor de rechtbanken van ……… ( arrondissement of kanton) gebracht.